Leerstoelgroep Zorgethiek

De Universiteit voor Humanistiek is een zelfstandige universiteit in een historisch pand in de binnenstad van Utrecht. Wij laten ons in het ons onderzoek en onderwijs inspireren door het humanisme en richten ons op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane, rechtvaardige en duurzame samenleving.

5 leerstoelgroepen bieden momenteel een bacheloropleiding, 3 masteropleidingen, een minor en een PhD-Graduate School aan circa 650 studenten. Wij hebben de ambitie om verder te groeien in studentenaantallen, onderzoek en het realiseren van maatschappelijke impact. Samen met circa 120 medewerkers werken we in een persoonlijke en inclusieve sfeer. Meer informatie: www.uvh.nl

De UvH zoekt 2 junior praktijkonderzoekers voor het door ZonMw gefinancierde onderzoeksproject Kwetsbaarheid én kracht in gezinnen met een zorgintensief kind.

Dit onderzoeksproject vindt plaats binnen de leerstoelgroep Zorgethiek onder verantwoordelijkheid van de prof. dr. C.J.W. Leget. In de uitvoering wordt samengewerkt met een projectleider (dr. Gustaaf Bos) en een hoofdonderzoeker (dr. Alistair Niemeijer).

Achtergrond van het onderzoek

In dit collaboratieve en innovatieve praktijkgerichte onderzoek staat goede zorg voor gezinnen met een kind met een (zeer) ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking centraal.

Door de benodigde specifieke 24/7-zorg moeten deze gezinnen vaak al vanaf de geboorte van het zorgintensieve kind samenwerken met zorgprofessionals én zich verhouden tot zorgaanbieders en -systemen. Ouders voelen zich daarbij geregeld niet serieus genomen, erkend en begrepen; voor zorgprofessionals is het vaak een blijvend zoeken hoe ‘nabij’ ze kunnen en mogen komen. De complexiteit in deze gezinslevens neemt vaak nog toe doordat ouders en hun andere kinderen zich vanwege de aanhoudende 24/7-zorg op andere manieren tot elkaar gaan verhouden, bijvoorbeeld in de onderlinge taak- en rolverdeling. Ook kunnen ouders zich schuldig gaan voelen over de weinige aandacht en zorg die naar hun andere kinderen uitgaan.

Doordat het alledaagse leven in al deze complexiteit vorm krijgt, krijgen veel gezinnen met een zorgintensief kind te maken met overbelasting of uitputting. En ouders die wel genoeg geschikte, betrouwbare Persoonsgebonden Budget (PGB)-werkers hebben, geven aan dat ook het samen optrekken en afstemmen ingewikkeld is, waarbij de impact van professionals in huis op de gezinsdynamiek geregeld als waardevol en tegelijkertijd groter dan wenselijk wordt ervaren.

Ook wordt onvoldoende stilgestaan bij wat een gezin – dus: de ouders, het zorgintensieve kind én de brussen – te bieden heeft en hoe die (potentiele) kracht in de onderlinge afstemming én in de samenwerking met zorgprofessionals benut kan worden.

Aanpak van het onderzoek

Hoewel zorgaanbieders op diverse plekken expliciet inzetten op gezinsgerichte ondersteuning, is er tot nu geen systematisch onderzoek gedaan hoe die samenwerking het best kan aansluiten bij de ervaringen, verwachtingen en wensen van alle gezinsleden én van zorgprofessionals. Door in dit project de geleefde ervaring van de alledaagse complexiteit van die gezinnen en van de complexe (samenwerking)relaties tussen alle gezinsleden en zorgprofessionals te onderzoeken, willen we tot meer (kennis over) passende en duurzame samenwerkingsvormen komen, die rekening houden met wat iedere betrokkene nodig heeft om zich serieus genomen, gehoord of begrepen te voelen – te beginnen bij gezinsleden.

We doen hiertoe zorgethisch casusonderzoek rondom 9 gezinnen met een zorgintensief kind, waarbij we gedurende 18 maanden collaboratief aan de slag gaan met gezinsleden én zorgprofessionals, en in de dataverzameling en -analyse gebruik wordt gemaakt van etnografische en fenomenologische methoden. Bij het verzamelen van gegevens maken we vooral gebruik van participerende observatie en half-gestructureerde interviews.

De analyse van leeropbrengsten en ontwikkeldoelen op casusniveau vindt tijdens en na afloop van de dataverzameling plaats door reflectie en dialoog tussen directbetrokkenen en het onderzoeksteam, en met behulp van daarbij relevante theoretische en zorgethische inzichten. In de dialoog over leeropbrengsten, ontwikkeldoelen en productontwikkeling op casus-overstijgend niveau worden door middel van een begeleidingscommissie en casus-overstijgende bijeenkomsten ook niet direct betrokken ouders, brussen, zorgprofessionals, -aanbieders en zorgkantoren meegenomen.

Daarnaast wordt, om de relevantie en overdraagbaarheid van onze bevindingen en de op te leveren producten zo groot mogelijk te maken, bij de uitwerking ervan afgestemd met reeds lopende (pilot)projecten.

Het onderzoek loopt drie jaar en bestaat uit zes fases, waarbij de inzet van de junior onderzoeker in omvang afneemt: in jaar 1 0,6 fte, in jaar 2 & 3 0,3 fte.

Taken

 • Meelopen met en begeleiden van gezinnen;
 • Participerende observatie;
 • Half-gestructureerde Interviews afnemen;
 • Bereid zijn om eventuele zorgtaken op te nemen;
 • Veldnotities en reflexief log bijhouden;
 • Meedoen in analyseren;
 • Mede faciliteren van casus-specifieke bijeenkomsten;
 • Oprichten en faciliteren van kernteam per casus/gezin;
 • Verkennen van behoeften en ontwikkelmogelijkheden m.b.t. passende en duurzame samenwerkingsvormen;
 • Analyse van data uit het actieonderzoek;
 • Verslaglegging van proces en uitkomsten van projectactiviteiten;
 • Deelname aan overleg met het onderzoeksteam;
 • Uitdragen/profileren van het project in bijeenkomsten, presentaties, workshops, publicaties, e.d.

Functie-vereisten

 • Masterdiploma Humanistiek, Zorgethiek en Beleid, Medische Antropologie, Sociologie of aanverwante gebieden;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met kwalitatief onderzoek doen;
 • Bekwaamheid in het doen van collaboratief onderzoek (of aantoonbare motivatie om zich hierin verder te bekwamen);
 • Ervaringskennis over de verstandelijk gehandicaptenzorg, als familielid of werker, is een pré;
 • Relatiegericht, aantoonbare ervaring met afstemming, samenwerking en het kunnen verbinden van mensen met uiteenlopende achtergronden;
 • Adequaat kunnen invoelen van en verhouden tot precaire onderzoekssituaties;
 • Kennis van de literatuur rondom complexiteit en familie kwaliteit van leven in de zorg en/of in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een visie hierop;
 • Competent in organisatorisch, strategisch én ‘buiten de gebaande paden’ denken en handelen;
 • Proactief en enthousiasmerend.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 3 jaar met een proeftijd van 2 maanden. Deze functie is ingedeeld als Onderzoeker niveau 4 in het Nederlandse Universitaire Functie Ordening systeem (aanloopsalarisschaal 8 van CAO Nederlandse Universiteiten, minimaal € 2.656,= tot maximaal € 3.061,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur).

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. pensioenregeling bij het ABP, een ruime verlofregeling, ontwikkel/opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden.

Dienstverband -
Omvang functie Parttime
Indiensttreding Bij voorkeur op 15 februari 2021
Salaris € 2.656,= tot maximaal € 3.061,= bij volledige werkweek
Aantal posities 2
Uren 0,6 fte in jaar 1; 0,3 fte in jaar 2 en 3
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Land Nederland
Referentienummer 2020/11
Contact
 • Gustaaf Bos, 0654310823 vanaf 4/1/21 tussen 9:00-17:00 uur
Gepubliceerd 18-12-2020
Uiterste datum 17-01-2021

Terug naar vacatures